Wat is psigoterapie?

Source:
https://youtu.be/OxuZiqY5ypU